Hopp til hovedinnhold

Vegfinans Bypakke Nedre Glomma AS

Tilbake til bompengeprosjekter

Priser

Velg din takstgruppe for å se riktige priser

Velg takstgruppe

Priser

BomstasjonFullprisAvtale
Værste brua30 kr24 kr
Kråkerøy brua30 kr24 kr

Kart over bomstasjoner

Hva skal vi bygge?

Alle bompengeprosjekter er vedtatt av Stortinget gjennom en egen stortingsproposisjon.

Proposisjonen er Samferdselsdepartementets forslag om utbygging og finansering av prosjektet. Her fremkommer blant annet bakgrunn for utbyggingen, samt detaljer om hva som skal bygges.

Proposisjonen legger også rammebetingelsene for bompengeprosjektet i form av plassering av bomstasjoner, takster, finansiering, garantier, levetid med mer.

Utvikling og tall

Andel elbiler av totaltrafikk i fjor:

33.64%

Utvikling i gjeld

Utforsk flere tall og statistikk

Om prosjektet

Bypakke Nedre Glomma:

Bypakke Nedre Glomma fase 2 har planlagt oppstart februar 2024.

Prosjektet omfatter blant annet utbygging av hovedvegnettet, nye vegbruer over Glomma, etablering av et sammenhengende sykkelvegnett, bygging av kollektivfelt og tiltak for å styrke kollektivtrafikken.

Prosjektene og tiltakene som ligger til grunn for Bypakke Nedre Glomma er bygd på målet om at klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy i byområdene skal reduseres gjennom effektiv arealbruk, og at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykling og gange.

I tillegg er følgende målsettinger lagt til grunn:

  • Nullvisjonen; det skal arbeides for å ikke overskride de statlige målene for antall drepte og skadde i trafikken.
  • Kollektivandelen skal øke.
  • Sykkelandelen skal øke.
  • Utslippene fra veitrafikken skal reduseres.
  • Det skal utvikles gode knutepunkter.
  • Framkommeligheten for kollektiv- og næringstransporten skal bedres

Innkrevingen i Bypakke Nedre Glomma fase 1 ble avsluttet 31. mai kl. 12.00. Innkrevingen på Kråkerøyforbindelsen ble videreført med samme takster og rabatter.

Kråkerøyforbindelsen:

Rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse ble åpnet for trafikk i 2011. Prosjektet bidrar til bedret fremkommeligheten og redusert sårbarheten for trafikken mellom Fredrikstad og Kråkerøy.

Foto: Viken fylkeskommune
Foto: Viken fylkeskommune